Mobil
Descarca 112 | Depune 112 | Verifica 112 | COR 2014 | CAEN 2014 | Cod Fiscal 2015 | Revisal     Notificare prin email  Notificare prin facebook  Notificare prin Google Plus  Notificare prin twitter  Notificare prin RSS  Notificare Calendar Obligatii fiscale prin Google Calendar/SMS         Useri online Online: 3
   
 
    Acasa   Programe Noutati Legislatie TVA Fiscalitate Salarizare Contabilitate Diverse Documente Intrebari?  
 
Intocmirea si depunerea Situatiilor financiare anuale si a Raportarilor anuale aferente anului 2012
Publicat: 28 mai 2013


Au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale:
- societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
- subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European;
- societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.


Situatii financiare anuale
Entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009 si anume:total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; numar mediu salariati: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
- bilant, cod 10;
- cont de profit si pierdere, cod 20;
- situatia modificarilor capitalului propriu;
- situatia fluxurilor de numerar;
- note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative", cod 30, si formularul "Situatia activelor imobilizate", cod 40.


Situatii financiare anuale prescurtate
Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute mai sus intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:
- bilant prescurtat, cod 10;
- cont de profit si pierdere, cod 20;
- note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative", cod 30, si formularul "Situatia activelor imobilizate", cod 40.Situatii financiare anuale simplificate
Entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate intocmesc situatii financiare anuale simplificatela 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care cuprind:
- bilant simplificat, cod 10;
- cont de profit si pierdere, cod 20.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative", cod 30, si formularul "Situatia activelor imobilizate", cod 40.


Raportari anuale
Au obligatia sa intocmeasca raportari anuale,entitatile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991 care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic respectiv :
- sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru persoana juridica de care apartin;
- filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.
- subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.

Raportarile anuale intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie cuprind urmatoarele formulare:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;
- Situatia veniturilor si cheltuielilor, cod 20;
- Date informative, cod 30;
- Situatia activelor imobilizate, cod 40.


Intocmirea, semnarea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale
Pentru intocmireasituatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale, se va folosi programul de asistenta care este pus la dispozitia entitatilor gratuit de unitatile teritoriale ale MFP sau poate fi descarcat de pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro, Sectiunea Declaratii electronice, categoria Descarcare declaratii.

Situatiile financiare anuale si raportarile anuale la 31 decembrie 2012 se intocmesc in lei se semneaza de persoanele abilitate potrivit legii sa semneze situatiile financiare anuale si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite si de o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile sectiunii 10 "Continutul raportului administratorilor" din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatiile financiare se pot depune in format hartie la unitatile fiscale teritoriale insotite de formatul electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Important! Formatul electronic al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale simplificate,raportarilor anuale generat prin programele de asistenta, consta intr-un fisier .pdf avand atasat un fisier .xml si un fisier cu extensia .zip. Fisierul cu extensia .zip va contine documentele cerute de lege scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul .zip.

Termenul limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale este de 150 de zilede la incheierea exercitiului financiar conform art. 36 din Legea nr. 82/1991, republicata, termen care expira la 30 mai 2013.


Verificarea validarii, depuneriisituatiilor financiare anuale si raportarilor anuale
Dupa depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale fie la ghiseele unitatilor fiscale teritoriale sau in format electronic, contribuabilii au obligatia verificarii recipisei de validare a fisierelor transmise prin accesarea adresei http://www.anaf.ro/StareD112.


Sursa: www.finantevalcea.ro
depunere situatii, financiare, 2012, bilant, 31.12.2012

Top accesari azi

Depunerea si completarea Declaratiei 394 in 2015...[5]

Un noul model al decontului de TVA ...[4]

Normele metodologice privind plata impozitului pe constructii speciale au fost aprobate de Guvern...[4]

Precizari privind completarea declaratiei 394 dupa data de 01 ianuarie 2015...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna mai 2014...[4]

Obligatii declarative cu termene in luna martie 2014 ...[3]

Noutatile din 2014 privind inregistrarea de mentiuni la Registrul Comertului in ceea ce priveste sotul-sotia unei persoane fizice autorizate...[3]

Cine intocmeste si depune Situatiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2013 pana la 30 mai 2014 ...[3]

Cine poate semna bilantul contabil in situatia in care o societatea nu are nici un angajat cu contract de munca si nici contract de prestari de servicii cu o fi...[3]

Este disponibil spre descarcare noul program de generare Ordine de plata/Foi de varsamant pentru 2014...[3]

A fost publicat OMFP 1682/2014 – modificare OMFP 2389/2010 (procedura noua valorificare perisabilitati)...[3]

Noutati OMFP 1802/2014: Costuri de descoperta recunoscute ca active...[3]

ANAF a modificat procedura obtinerii certificatului de scutire de TVA in vama pentru importuri ...[3]

Noutati OMFP 1802/2014: Tratamentul contractelor clienti transferate...[3]

Modificari ale Codului de Procedura Fiscala ...[3]

Guvern: Inspectia fiscala la IMM-uri, efectuata o singura data la trei ani...[2]

Notificare privind modificarea anului fiscal ...[2]

Finantele au publicat marti in Monitorul Oficial patru modificari in domeniul financiar contabil. Vezi care sunt acestea...[2]

Regimul fiscal aplicat zilierilor ...[2]

Obligatii declarative cu termene in luna AUGUST 2013...[2]